Monday, 23.04.2018, 00:33

Welcome, Guest | RSS

Radio Prijatelji i BB hub zajedno


Klikni i uzivaj!

Narodna,Zabavna i strana muzika

Join Uploading.com today!
Get up to $35 / 1000 downloads with FileSonic.com We pay for all countries!
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum Free Download » DC++ » Podesavanje dc++ klijenta » Polish setings for apex dc++
Polish setings for apex dc++
BBDate: Thursday, 16.09.2010, 12:38 | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 1232
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
ApexDC + + jest StrongDC + zmiany +, który jest oparty na protokole Direct Connect. ApexDC + + oferuje przyjazny interfejs u¿ytkownika, wiêcej dodatków, trochê wiêcej tuningu i wszystko, co jest napisane na ogólne StrongDC. Chcê zauwa¿yæ, ¿e najnowsza stabilna wersja ApexDC + + 0.4.0 wersja sporz¹dzona w StrongDC + + 2.03 (cvs200). Chocia¿ najnowsza wersja beta (1.0.0 Beta 4) zosta³y wykonane na wzór StrongDC + + 2.05.
Zaleca siê, aby nie œci¹gn¹æ wersjê beta, ale tylko na sta³ym poziomie. Wersje beta s¹ doœæ niestabilne i ogólnie powoduje sta³y spadek programu.
Za³ó¿my, ¿e œcie¿ka pliku> Ustawienia zawsze zrozumia³e, i ¿e bêdê nadal z opcji w nim. Na stronie Ogólne wpisz ¿¹dan¹ nick i opis (opis). Na naszej HUB-w zwi¹zku nie jest wa¿ne, aby dokonaæ lub dostosowywania opis,.
W obszarze Ustawienia po³¹czenia nale¿y wprowadziæ kod IP, który mo¿na znaleŸæ na g³ównej-in (g³ówny jest g³ównym oknie rozmowy w ju-DC) + myip poleceñ, lub na stronie http://www.whatismyip.com. IP wpisaæ w "Zewnêtrzne / WAN IP" (patrz zdjêcie powy¿ej) i wybierz Bezpoœrednie po³¹czenie siê (lub nie ma starych wersji regularne DC + + koszt "Active").Jeœli nie masz router (chodzi o router w ogóle?) Albo ICS (Internet Connection Sharing), wybierz "Direct Connection". Jeœli masz router, musisz wybraæ "Firewall z rêcznym Port Forwarding", a ICS (jak skonfigurowaæ ICS?) Powinien spróbowaæ z opcj¹ "Firewall z UPnP (tylko WinXP).
Równie¿ nale¿y forwardowaæ (do przodu) porty (TCP i UDP), których u¿ywasz do DC w routerze. OdwiedŸ witrynê PortForward, a nastêpnie czekaæ na stronie jest ca³kowicie loaduje, a nastêpnie znaleŸæ swój router model z listy poni¿ej. Po tym, czekaæ na prze³adowanie strony i szukaæ programu, który fix (forwarduje porty), w naszym przypadku StrongDC + +, poniewa¿ nie Apex i s¹ ju¿ podobne. Postêpuj zgodnie z rysunkami i wreszcie resetuj Apex (w³¹cza siê i wy³¹cza. Nie mieszaæ losowo z opcj¹ "ponownie"). Jeœli router nie, bêdzie musia³ uporaæ siê z, lub próba ustawienia pliki podobne modele z producentem routera (jeœli witryna oferuje wiêcej modeli, oczywiœcie).
W dziedzinie portów, wartoœæ dowolnego typu od 20.000 i 30.000 zwracaj¹c uwagê na numery I-TCP i UDP nie. TLS nas nie jest wa¿ne, wiêc nie mówmy o tym.

Nale¿y zezwoliæ na ruch w zapory systemu Windows (a dok³adnie, w ka¿dym programie, ¿e mo¿na zablokowaæ porty, na przyk³ad, Kasperski KIS lub Zone Alarm i programów antywirusowych, takich jak NOD32 i Avast nie maj¹ nic wspólnego z tym), ale najlepsze aby go wy³¹czyæ, bo ju¿ nie trzeba internetu kabel (win firewall wiem jak zapala siê w przypadku wygrania na autoupdate!). , Czy zapora jest naprawdê potrzebna, zawsze mo¿esz wejœæ do ustawieñ
Zapora systemu Windows,
Zone Alarm lub
KIS 6

Po ka¿dej zmianie ustawieñ (szczególnie w odniesieniu do po³¹czeñ), nale¿y ponownie uruchomiæ program (klient). Wiêc nie ponownie, ale restart

Na stronie do pobrania nie trzeba nic zmieniaæ, chyba, ¿e œcie¿ka do pobrania folderu i wska¿ folder (np. Temp.), do niedokoñczonego (niepe³ne) plików (np. Temp dc). Te foldery musz¹ mieæ du¿o wolnego miejsca, a do dyspozycji, je¿eli du¿o pobierasz.
(Nastêpnie na stronie kolejki, mo¿na skorzystaæ z poni¿ej podanych 4 opcji :

"Metoda antifragmentation korzystania pliki do pobrania"
"Advanced wznowiæ TTH"
"U¿yj AutoPriority domyœlnie"
"W³¹cz kolejce aktualizacji w czasie rzeczywistym

Po stronie Udostêpnianie:

, Aby pojawi³ siê panel sterowania tego systemu, nale¿y wybraæ opcjê "U¿yj starego interfejsu udostêpniania znajdziesz w Wygl¹d i w prawym oknie, tam, na koniec tu Zaznacz opcjê.
Dlatego te¿, jeœli zmienisz to dzielenie interfejs, mo¿na wstawiæ specjalne foldery i zobacz, ile ka¿dy posiada i gdzie siê znajduje, oraz sposób piszesz poni¿ej jak masz w sumie akcji owalu ("ogó³em" postaæ jest u¿ywana zaglupi i zmieniæ tylko po odœwie¿anie listy plików. Odœwie¿anie listy, przejdŸ do Plik Odœwie¿ listê> plik).

Nale¿y umieœciæ ma³y rozmiar pliku 5120 kb! Oznacza to, ¿e jeœli ustawisz Ma³y rozmiar pliku 5120 KB (jest w inny sposób przewidziany przez przepisy CBA jest), to ka¿dy u¿ytkownik, który chce usun¹æ z kilka rozmiar pliku: 5 MB, maj¹ szansê go pobraæ j¹ natychmiast, a nie i czekaæ kilka dni, a czasem miesiêcy slot, tylko w celu pobrania zdjêcia lub wiersz.

Przeœlij slotów dla ciebie postawiæ minimum 5 i maksimum 10 slotów. Byæ cool, i daje dodatkowe ... gdy pytasz. Chcia³bym nadmieniæ, ¿e nikt nie jest zobowi¹zana do udzielenia dodatkowego gniazda, lub, ¿e odpowiesz na PM. Ka¿dy, kto obra¿a i wzywa w PM, doskona³y nie interesuje nas.
W ogóle, pkt 5 slotów jeœli dotyczy tylko du¿ych plików (filmów, dvd-skiego, du¿e pliki obrazu z gier, itp.), a jeœli maj¹ ni¿sze komercyjnych pakietów. Aby nie zmarnowaæ tej prêdkoœci mamy niewiele, podczas gdy z drugiej strony, udzia³, który zawiera wiele ma³ych plików, to lepiej postawiæ wiêcej slotów.

Miêdzy innymi, ca³y wygl¹d, dŸwiêki, a Windows mo¿na dowolnie dostosowaæ zgodnie z potrzeb. Nawiasem mówi¹c, w wygl¹dzie mo¿na zmieniæ prawie wszystko.

Wiele pytañ zwi¹zanych z ikonami przed ka¿dym nick-w liœcie u¿ytkowników, jesteœ pod³¹czony do HUB-in, co one oznaczaj¹:

status u¿ytkownika jako ASCII:

* 1 normalny (najczêœciej zadawane pytania), 2 i 3 od hotelu, 4 i 5 serwerów, 6 i 7 od serwera, 8 i 9 firewall, 10 i 11 od firewall

* Ikona Zielona - u¿ytkownik ma ³¹cze z 5mbit lub szybszy

* ¯ó³ta ikona - u¿ytkownik ma ³¹cze z 0,1 do 2 Mbit

* Czerwona icona - u¿ytkownik ma ³¹cze od 1 do 0,1 Mbit

Jednak status ikony u¿ytkownik mo¿e kontrolowaæ i one oznaczaj¹:
* Rz¹d cegie³: u¿ytkownik pracuje w trybie pasywnym

* Pale ikon: u¿ytkownik jest niedostêpny (na wyjeŸdzie)
* SERVER (ikona HDD) = klient ma uptime> 2 godzin,> 2 GB wspó³dzielone, upload> 200 MB
* Fireball u¿ytkownik (czerwona ikona min / bomb) upload => = 100 kB / s (oczywiœcie, ¿e SBB w ¿aden upload 100 kb / s,
* Uwaga ikon: szybkoœæ przep³ywu jest bardzo powolny do 05Mbit

W "Zaawansowane" mo¿esz zaznaczyæ (a dok³adniej kilka najwa¿niejszych opcji, które zazwyczaj ma wiêkszoœæ u¿ytkowników):
* Usuñ Zakazane "Jeœli ta opcja jest zaznaczona, mo¿esz umieœciæ swoje rozszerzenie, które zostan¹ usuniête z Share automatycznie (bez twardego dysku). Lista rozszerzeñ mog¹ byæ zapisane w "skiplist Share" w postaci "rozszerzenie *.", np. *. tmp, *. dctmp; *. jc!; *. Pne!; *. Ut!, Itd.
* "Install URL Handler na starcie" dodaje jeden wpis w rejestrze, wiêc mo¿na mówiæ programów, które pragn¹ wykorzystaæ dchub: / / protokó³, by³oby to zrobiæ z Apex.
* Instalacja Magnet obs³ugi URI "jest równie¿ wejœcie rejestru stwierdza siê, ¿e aplikacje, które chc¹ skorzystaæ z programu magnes URI, o ile mo¿e zrobiæ wiêcej ni¿ Apex
* "Nie usuwaj listy plików przy zamykaniu programu" Po prostu, kiedy štiklirano, listy plików, które mo¿na pobraæ od siebie, nie s¹ usuwane po nastêpnym uruchomieniu Apex
* Automatycznie roz³¹czyæ u¿ytkowników, którzy opuszczaj¹ "wêz³a, jeœli u¿ytkownik opuszcza hub i usuwanie czegoœ od ciebie w Hub-in, to Roz³¹cz.
* U¿ywaj CTRL dla historii line ", kiedy to štiklirano, to mo¿na u¿yæ CTRL strza³ka w górê i dó³, skrolujuci poprzez wiadomoœci, które zosta³y ju¿ napisane cetujuci podczas sesji
* "Nie og³osiæ nowe wersje ApexDC", gdy zaznaczysz, nie pojawi siê komunikat, ¿e istnieje nowsza wersja Apex
* "Nie pokazuj emotikonów w wiadomoœci z linkami", gdy nie zaznaczono pokarze emotikonki w wiadomoœci zawieraj¹cych linki.

Wskazane jest, aby zaznaczyæ:

* "W³¹cz wyszukiwanie / filtr userlist przez naciœniêcie klawisza Enter spowoduje uaktywnienie filtra, naciskaj¹c klawisz Enter s³owa w poszukiwaniu i list¹ u¿ytkowników. Na przyk³ad, jeœli szukasz w userlist "coa" i umieœciæ "Nick", musisz nacisn¹æ Enter, aby isfiltrirao tylko tych, którzy "coa" w nicku. Bez tego, tylko wpisaæ, filtr DC natychmiast.
W dziedzinie Winamp, w dolnej czêœci okna mo¿esz wpisaæ wiadomoœæ i formê, w której, utworu, który aktualnie s³uchasz w Winampie, prezentowane w g³ównym oknie rozmowy ("main-in"). Rozumieniu wiadomoœæ zostanie wydrukowany w g³ównym, polecenie / w
Innych poleceñ, wpisz stosunek i / lub uptime, zobacz Pomoc> O w Apex.

Na stronie Tylko dla ekspertów najwa¿niejszych opcji "Minimalny przedzia³ Szukaj" lub przynajmniej podczas wyszukiwania. Jest on u¿ywany podczas wyszukiwania Podró¿e w CBA. Tutaj nale¿y umieœciæ oko³o 30-40 sekund, poniewa¿ wszelkie "szybkie" szukaj-nia prowadzi do znacznie wiêkszego obci¹¿enia serwera, który jest w inny sposób dostatecznie obci¹¿one

Nawiasem mówi¹c, mam DC + + domyœlnie (fabrycznie) alternatywne Ÿród³a plików (tzn., czy s¹ ludzie z tego samego pliku, który pobierasz), ¿e w kolejce do pobrania. Od DC + + na podstawie wartoœci okreœlonej przez tê opcjê (minimalny odstêp wyszukiwania), dziêki czemu mo¿na rozwi¹zaæ tajemnicze i nieoczekiwane ostrze¿enie Szukaj Spam, który wyskakuje bêdziesz w-Hub Bezpieczeñstwo-window, jeœli ustawisz z³ym rozwi¹zaniem. W przeciwnym razie, wiêkszoœæ u¿ytkowników twierdzi, ¿e nie szuka³em nic, i znów dosta³em ostrze¿enie. Niektóre z nich s¹ nawet banowani przez CBA, ale to jest w rzeczywistoœci, DC + + automatycznie szukaæ innego Ÿród³a, jest zaniepokojona z³ym jest ustawiona.

Inne opcje, takie jak "PM History" (liczbê wierszy, które pojawi¹ siê w dzienniku, w górnej czêœci premiera, po ponownym uruchomieniu wiadomoœci przez u¿ytkownika), "Historia wyszukiwania" Max Tab Wiersze "(numer wiersze, które zmieœci siê wszystkie otwarte okna w Apex, czyli 2,3,4 lub wierszy wiêcej. Wszystko zale¿y od tego jak bardzo lubisz otwarte okna wyskakuj¹ce.

Znaczenie opcji dla ekspertów tylko:

* Maksymalna prêdkoœæ Hash - maksymalna prêdkoœæ hash-Podró¿e (w MB / s).
* "PM History" - ile linii tekstu z wczeœniejszych rozmów jest wyœwietlany w oknie, gdy PM obok rozmów
* Max. Poziom kompresji "- maksymalny realny kompresji ZLib transferów.
* Czas odœwie¿ania Auto "- czas na automatach

 
Forum Free Download » DC++ » Podesavanje dc++ klijenta » Polish setings for apex dc++
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Website builderuCoz